Försvarsmakten Marinbasen

En av Försvarsmaktens huvuduppgifter är territoriell integritet.
Sjöinformationskompaniet är en viktig del i övervakningen av Sveriges sjöterritorium. Vi arbetar också med operativ sambandsledning som innebär att information förmedlas mellan Försvarsmaktens fartyg, staber och förband. Dessa båda uppgifter sköts året om och dygnet runt.

Från Sjöinformationskompaniets sjöövervakningscentraler skickas en sjölägesbild till den marintaktiska chefen som använder den som beslutsunderlag i sitt arbete att leda marinen.
För att kunna skapa denna bild har man en mängd sensorer, exempelvis radar men även flyg och fartyg, vilka bidrar genom att på begäran titta närmare på okända fartygsradarekon till havs.
För att få en så heltäckande bild som möjligt finns UVSC, (undervattensspaningscentralen), som med sina sensorer kan ge en bild av vad som händer under vattenytan. Sjölägesbilden används inte bara av Försvarsmakten utan till exempel av sjöräddningsledare vid civila räddningsinsatser.

Marinens Radio som ingår i Sjöinformationskompaniet, förmedlar information mellan marinens och Försvarsmaktens olika förband. Man är också kommunikationscentral för Rakel inom Försvars-makten, ett handburet system för snabb och säker kommunikation mellan Försvarsmakten och andra myndigheter till exempel polis och kustbevakning.

Arbetet i Sjöinformationskompaniet pågår dygnet runt året om, verksamheten kanske inte syns så mycket – vi verkar i det dolda. Arbetet är avgörande för att skapa snabb och säker kommunikation där det behövs inom Försvarmaktens operativa verksamhet och ger ett oumbärligt beslutsunderlag i form av en sjölägesbild för ledningen av våra sjöstridskrafter.

Sjöinformationskompaniet bedriver verksamhet i Stockholm, Göteborg och Karlskrona och är en del av krigsförbandet Marinbasen.

ADRESS
Marinbasen
Box 527, 371 23 KARLSKRONA
Telefon: 0455-85 000