Gränges Finspång AB

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlar-applikationer och andra nischmarknader. Vår framgång bygger på en stor industriell hantverksskicklighet och en hög motivation hos våra medarbetare.

Då forsknings- och utvecklingsverksamheten är placerad på produktionsanläggningarna kan du i vår lunchmatsal stöta på såväl en nyanställd tjänsteman direkt från universitetet, tredje generationens operatör eller en teknisk doktor från en annan världsdel. Det är bland annat det som är vår styrka; olika perspektiv och kunskapsområden under ett tak med ett gemensamt mål – ett framgångsrikt Gränges.

Stort fokus på hållbarhet
Gränges arbetar aktivt för att ta produktansvar och minska klimatpåverkan längs värdekedjan och genom produkternas livscykler. Gränges samarbetar aktivt med leverantörer, kunder och andra affärspartners för att identifiera och ta tillvara på nya möjligheter för att minska klimatpåverkan.

Jämställdhet och mångfald
Gränges ska säkerställa att medarbetarna är motiverade och engagerade. Genom att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare, med nolltolerans mot diskriminering, strävar Gränges efter att erbjuda en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald där medarbetarna kan nå sin fulla potential och bidra.

Jämn könsfördelning 
Att förbättra könsfördelningen i den totala personalstyrkan och bland ledande befattnings-havare är högprioriterat i hela organisationen. Företaget ska öka andelen kvinnor i både produktionen och bland tjänstemännen.