Botkyrkabyggen

TILLSAMMANS SKAPAR VI EN HÅLLBAR FRAMTID FÖR ALLA

Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag. Vi äger och förvaltar ca 11 000 lägenheter och arbetar för att vara landets mest kundorienterade företag med ledorden nära-engagerade-pålitliga. En av utmaningarna i Botkyrkabyggen är att vi står inför stora underhållsinsatser i vårt miljonprogram och som en del av det expansiva Storstockholm jobbar vi också med nyproduktion i våra bostadsområden.

Vår vision ”Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla” beskriver vårt framtida tillstånd där vi i samverkan med våra intressenter skapar en hållbar affär där vi värnar om företagets välstånd, planeten och människorna. Detta leder till en hållbar framtid. Vi driver vår verksamhet så att den gynnar en hållbar utveckling och använder FN:s globala mål, Agenda 2030, som ledstjärna.

Vår värdegrund är de värderingar som ligger till grund för vår verksamhet och är något som genomsyrar all vår verksamhet. Vi utgår ifrån alla människors lika värde och jämställdhet. Botkyrkabyggens övergripande målsättning är att jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet. Detta gäller för alla typer av arbetsplatser, nivåer och även för lednings- och beslutsorgan. För att målsättningen ska uppnås måste vi arbeta med mätbara målsättningar och konkreta åtgärder inom skilda områden. Kvinnors och mäns villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela företaget. Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter ska inte vara beroende av kön eller ursprung. En jämställd arbetsplats är attraktiv för både kunder och medarbetare. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som präglas av ömsesidig respekt och en inkluderande arbetsmiljö.

Målsättningen är att alla medarbetare och kunder ska känna sig trygga i vår miljö och bli behandlade utifrån lika villkor. Medarbetare ska känna att deras arbetsinsatser är betydelsefulla och att de har ett ansvar för att medverka till att skapa goda arbetsförhållanden och en inkluderande arbetsmiljö.

Genom vår jämställdhetssatsning Qvinna i Botkyrka flyttar vi fram våra positioner och ser utanför oss själva. Vi satsar på att hjälpa våra kvinnliga hyresgäster och visar hur man jobbar med social hållbarhet och jämställdhet på ett lönsamt sätt. Qvinna i Botkyrka vänder sig till arbetslösa kvinnor med utländsk härkomst som bor i våra hus. Vi ger kvinnorna heltidsarbete med avtalsenlig lön. Vi startade för över tre år sedan med ett projekt och har nu permanentat Qvinna i Botkyrka och sköter all städning i våra trapphus, portar, tvättstugor och områdeskontor i egen regi i Norsborg, Alby och Fittja. Qvinna i Botkyrka är nu en permanentad del i ordinarie verksamhet.

På Botkyrkabyggen anser vi att alla ska få chansen att växa och ta nästa steg i karriären. Därför vill vi ta tillvara på våra medarbetares kompetenser och erfarenheter, samtidigt som vi hjälper dem att skaffa sig nya. Vi arbetar mycket med intern utveckling och erbjuder flera karriärvägar inom företaget. Vi anser att dina personliga egenskaper är din viktigaste tillgång och att vi kan hjälpa till med utbildningen. Botkyrkabyggens organisation ska säkerställa att vi kan utföra vårt uppdrag, ge ökad kvalitét och produktivitet i verksamheten. Den ska även vara tydligt gällande ledarskap, ansvar och befogenhet.

Våra affärsområden; Norra och Södra, har yttersta affärsansvaret för fastigheterna och de boende med drift och förvaltning. Teknikavdelningen är bolagets projektkontor med kompetenser inom beställning och genomförande av projekt. De övriga stabsfunktionerna Ekonomi, HR, Affärsutveckling och Kund, Kommunikation & Marknad är stödfunktioner till all verksamhet i bolaget.

Sommarjobb är ett bra sätt för oss att visa upp Botkyrkabyggens breda verksamhet och fånga upp ett intresse för oss som arbetsgivare. Sommarjobbet kanske kan locka någon att utbilda sig och arbeta vidare i fastighetsbranschen. Vi tar varje år emot mellan 100–150 sommarungdomar i åldern 16–18 år från Botkyrka. De har arbetat ute i våra bostadsområden med bland annat skräpplockning, ogräsrensning och målning.

Vi har också ett nära samarbete med en utbildningsanordnare inom YH-utbildningar som utbildar Fastighetsförvaltare. Varje år tar vi emot ca 10 elever som får göra sin praktik hos oss. Vi samarbetar också med ett gymnasium och tar där emot praktikanter som går Byggprogrammet. Flera personer som har gjort praktik hos oss har vi sedan kunnat erbjuda jobb.