Botkyrkabyggen

TILLSAMMANS SKAPAR VI EN HÅLLBAR FRAMTID FÖR ALLA

Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag. Vi äger och förvaltar ca 11 000 lägenheter och arbetar för att vara landets mest kundorienterade företag.

VISION
Vår vision ”Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla” beskriver vårt framtida tillstånd där vi i samverkan med våra intressenter skapar en hållbar affär där vi värnar om företagets välstånd, planeten och människorna. Detta leder till en hållbar framtid. Vi driver vår verksamhet så att den gynnar en hållbar utveckling och använder FN:s globala mål, Agenda 2030, som ledstjärna.

VÄRDEGRUND
Vår värdegrund är något som genomsyrar all vår verksamhet. Vi utgår ifrån alla människors lika värde och jämställdhet. Botkyrkabyggens övergripande målsättning är att jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet. Detta gäller för alla typer av arbetsplatser, nivåer och även för lednings- och beslutsorgan. För att målsättningen ska uppnås måste vi arbeta med mätbara målsättningar och konkreta åtgärder inom skilda områden. Kvinnors och mäns villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela företaget. Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter ska inte vara beroende av kön eller ursprung. En jämställd arbetsplats är attraktiv för både kunder och medarbetare. Vi har idag nått jämställdhet i hela företaget och vi har även lyckats med jämställda löner både för kollektivanställda och tjänstemän.

QVINNA I BOTKYRKA
Vår jämställdhetssatsning Qvinna i Botkyrka vänder sig till arbetslösa kvinnor med utländsk härkomst som bor i våra hus. Vi ger kvinnorna heltidsarbete med avtalsenlig lön. Vi startade för över fem år sedan med ett projekt som vi har permanentat. Qvinna i Botkyrka har idag ca 60 kvinnor anställda som sköter städningen i våra trapphus och utemiljö i alla våra områden.

KARRIÄRVÄGAR
På Botkyrkabyggen anser vi att alla ska få chansen att växa och ta nästa steg i karriären. Vi tar därför tillvara på våra medarbetares kompetenser och
erfarenheter, samtidigt som vi hjälper dem att skaffa sig nya. Vi arbetar mycket med intern utveckling och erbjuder flera karriärvägar inom företaget. Vi anser att dina personliga egenskaper är din viktigaste tillgång och att vi kan hjälpa till med utbildningen.

Sommarjobb är ett bra sätt för oss att visa upp Botkyrkabyggens breda verksamhet och fånga ett intresse för oss som arbetsgivare. Sommarjobbet kan locka någon att utbilda sig och arbeta vidare i fastighetsbranschen. Vi tar varje år emot cirka 100 sommarungdomar i åldern 16–18 år från Botkyrka.

Vi har också ett nära samarbete med en utbildningsanordnare inom YH-utbildningar som utbildar Fastighets- förvaltare. Varje år tar vi emot ett antal elever som får göra sin praktik hos oss. Vi samarbetar också med ett gymnasium och tar där emot praktikanter som går Byggprogrammet. Flera personer som har gjort praktik hos oss har vi sedan kunnat erbjuda jobb.