Länsstyrelsen Värmland

Med visionen att vara en samlande kraft för ett hållbart Värmland

VAD ÄR EN LÄNSSTYRELSE?
Det finns 21 länsstyrelser i Sverige, en i varje län. Länsstyrelserna är statens förlängda arm ute i länen och ska verkställa de beslut som riksdagen och regeringen har
fattat. Besluten ska genomföras med hänsyn till de regionala förhållanden och förutsättningar som finns i länet. Därför är god kunskap inom våra sakområden
och närhet till invånarna och företagen en förutsättning.

VÅRT UPPDRAG
Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad
samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i hela länet. Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

VI ARBETAR MED DETTA
• En hållbar utveckling i hela länet - ekonomiskt, miljömässigt och socialt.
• Samordnar insatser vid allvarliga kriser.
• Skyddar kulturmiljöer och landskap.
• De svenska miljömålen, skydd av vatten och tillsyn över miljön.
• Ökad jämställdhet och människors lika värde.
• Bättre folkhälsa - mot alkohol och narkotika.
• Tillväxt i små och medelstora företag.
• Inventering och tillsyn av länets rovdjur.
• Granskning av kommunernas livsmedelskontroller.
• Utveckling och positiv tillväxt på landsbygden.
• Bättre infrastruktur och IT i länet.
• Stöd till kommunernas boendeplanering.
• Ett gott mottagande och bra integration av nyanlända flyktingar.