Länsstyrelsen Värmland

LÄNSSTYRELSENS UPPDRAG
Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i hela länet.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen ska vara regeringens företrädare i länet, arbeta för samverkan och väl avvägda helhetslösningar samt ge likvärdig service i hela länet. Det vill säga att tillgodose medborgarnas och företagens förväntan på snabb,
rättssäker och enkel service.

SÅ STYRS LÄNSSTYRELSEN
Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av förordningen med länsstyrelseinstruktion och regeringens årliga regleringsbrev. Det finns även en arbetsordning och en myndighetsförordning.

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd. Landshövding i Värmland är Georg Andrén.

Läsa mer här:
www.lansstyrelsen.se/varmland/om-oss

 

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLANDS VISION
Länsstyrelsen Värmland skapar förutsättningar för människor,
företag och organisationer att leva och verka i och för ett hållbart Värmland.

 

VAD ÄR EN LÄNSSTYRELSE?
Länsstyrelserna är självständiga, statliga myndigheter. Det finns 21 länsstyrelser i Sverige, en i varje län.

Länsstyrelserna är statens förlängda arm ute i länen, ett slags filialkontor åt regeringen som ska verkställa de beslut som riksdagen och regeringen har fattat. Besluten ska genomföras med hänsyn till de regionala förhållanden och förutsättningar som finns i länet. Därför är god kunskap inom varje sakområde och närhet till invånarna och företagen en förutsättning.

Länsstyrelsens högste chef är landshövdingen och hen utses direkt av regeringen. Landshövdingen utgör tillsammans med länsrådet, länsstyrelsens ledning.

VÅRT UPPDRAG

 • En hållbar utveckling i hela länet - ekonomiskt, miljömässigt och socialt.
 • Samordnar insatser vid allvarliga kriser.
 • Skyddar kulturmiljöer och landskap.
 • Arbetar med de svenska miljömålen, skydd av vatten och tillsyn över miljön.
 • Ökad jämställdhet och människors lika värde.
 • Bättre folkhälsa - mot alkohol och narkotika.
 • Tillväxt i små och medelstora företag.
 • Inventering och tillsyn av länets rovdjur.
 • Granskning av kommunernas livsmedelskontroller.
 • Utveckling och positiv tillväxt på landsbygden.
 • Bättre infrastruktur och IT i länet.
 • Stöd till kommunernas boendeplanering.
 • Ett gott mottagande och bra integration av nyanlända flyktingar.

EN BRA ARBETSPLATS
Som statligt anställd och medarbetare på en länsstyrelse har du många förmåner. Naturligtvis följer vi de lagar som gäller på arbetsmarknaden, men vi har en hel del att erbjuda utöver detta.

Goda anställningsförmåner

 • Individuella löner.
 • Flexibla arbetstider.
 • Upp till sju veckors semester.
 • Semestertillägg.
 • Individuell och kollektiv pensionsavsättning.

Medarbetarnas hälsa

 • Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
 • Företagshälsovård för alla.
 • Olycksfallsförsäkring till och från jobbet samt på jobbet.
 • Ersättning utöver Försäkringskassans sjukpenning vid sjukdom.
 • Ersättning för läkarvård och medicin.
 • Gratis medlemskap i fritidsföreningen FRISK.

Bra villkor för föräldrar

 • Föräldralön utöver Försäkringskassans föräldrapenning.
 • Rätt att jobba deltid intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år.

Trygghet i jobbet

 • Trygghetsavtal vid verksamhetsförändringar.
 • Kompetensutveckling.