Göteborgs hamn

Skandinaviens största hamn

I Göteborgs Hamn lastas och lossas fartyg från hela världen. Varje vecka anlöper över 200 fartyg - allt från små oljetankers till världshavens allra största containerfartyg. Papper, stål, trä, olja, bilar och datorer är några exempel på de över 42 miljoner ton gods som hanteras i hamnen varje år. Lägger man dessutom till de 1,7 miljoner människor som passerar så förstår du säkert att i Nordens största hamn är det liv och rörelse dygnet runt, året runt.
Göteborgs Hamn är uppdelad i ett kommunalt hamnbolag, Göteborgs Hamn AB, som äger all mark och infrastruktur i hamnen, samt separata terminalbolag som sköter hanteringen av godset, och där den personal som sköter exempelvis lossning och lastning av fartygen är anställda.

ATT JOBBA PÅ GÖTEBORGS HAMN AB
Göteborgs Hamn AB har ett övergripande ansvar för hela hamnen. Vi ska skapa förutsättningar för hamnen att utvecklas och stärka sin position om Skandinaviens främsta godsnav.

Våra huvuduppgifter är att underhålla och utveckla anläggningarna och infrastrukturen i hamnen, så att fartygen kan lasta och lossa sitt gods över hamnens kajer. Vi ansvarar också för energihamnen, säkerheten och för att fartygen som anlöper Göteborgs Hamn får en säker insegling. Göteborgs Hamn AB jobbar också med att marknadsföra hela hamnen både nationellt och internationellt.