Lednings- och organisationsutvecklare

Lednings- och organisationsutvecklare utreder och förändrar organisationers eller företags verksamheter. Målet är att få dem att fungera bättre och göra det lättare att nå resultat och mål. Analyser och utredningar är en stor del av arbetet, liksom att driva olika förändringsprojekt. Det är viktigt att kunna göra analyser och hitta lösningar på problem, men också att kunna kommunicera på ett tydligt sätt och samarbeta.
Lednings- och organisationsutvecklare arbetar på större företag eller organisationer, i myndigheter, landsting, regioner eller kommuner. De kan också arbeta som konsulter.

Arbetsuppgifter
Lednings- och organisationsutvecklare arbetar med att förändra företags och organisationers verksamheter. Organisationsutveckling är ett samlingsnamn för olika insatser som kan göra det lättare för en organisation eller ett företag att lösa sin uppgift eller nå sina mål.

Det är vanligt att man arbetar som ett stöd till ledningen. Man börjar ofta med att utreda hur verksamheten fungerar idag och vilka behov av förändring som finns. Till exempel kan man göra analyser av hur arbetet är organiserat, vilken kompetens som finns eller hur väl de når de mål som finns för verksamheten. Man kartlägger, mäter och dokumenterar olika processer i verksamheten.

Utifrån de utredningar man gör kommer man med förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten. Det ingår ofta i arbetet att ta fram underlag som kan användas när ledningen i en organisation eller ett företag ska ta beslut om förändringar. Lednings- och organisationsutvecklare ansvarar också ofta för att planera och genomföra arbetet med förändringarna som föreslagits. Man deltar i eller leder olika projekt utifrån de behov som finns.

Det finns många olika insatser som kan vara en del av organisationsutveckling. Till exempel att ändra hur organisationen är uppbyggd eller att utveckla sättet man arbetar på. Det kan också handla om att hitta sätt för organisationen att använda sina resurser på ett mer effektivt sätt. Det kan också innebära att utveckla kompetensen hos medarbetare och chefer, att arbeta med teambuilding och utveckla sätt för organisationen att möta utmaningar och förändringar.

Verksamhets- och organisationsutvecklare arbetar ofta tätt tillsammans med andra inom organisationen. Till exempel chefer på olika nivåer, ekonomer, controllers eller HR-specialister, men det är också vanligt att man själv ansvarar för att driva projekt.

Utbildning
En vanlig utbildningsbakgrund för de som arbetar som lednings- eller organisationsutvecklare är universitets- eller högskoleutbildning.

Inriktningen kan vara olika beroende på vilken typ av organisation man vill arbeta inom. Det kan till exempel vara teknik, socialt arbete, samhällsvetenskap eller pedagogik.

Det är vanligt att arbetsgivare efterfrågar personer med arbetslivserfarenhet. Till exempel tidigare erfarenheter av att ha arbetat med att leda projekt, med verksamhetsutveckling eller ledning av en verksamhet på något sätt.