Hamn- och Sjöfartskyddskontrollant

Hamn- och sjöfartsskyddskontrollanter är enligt polisens föreskrifter specialutbildade personer (oftast väktare) för kontroll av bland annat personal och passagerare samt bagage och gods som ska tas in på hamnområden eller ombord på fartyg. Vid kontrollen säkerställs att inte vapen, sprängämnen, radioaktiva preparat eller andra tillhyggen införs som kan användas för att skada eller skapa kaos i hamnanläggningen eller ombord på fartyget.

En sjöfartskyddskontrollant arbetar i hamnanläggningen med bland annat gods- och terminaler nära fartyget medan hamnskyddskontrollanter arbetar med den kritiska infrastrukturen i själva hamnområdet.

Det är polismyndigheten som utbildar till sjöfartsskydds- och hamnskyddskontrollanter och utbildningen är 10 dagar. För att få arbeta i de här rollerna skall man genomgå en säkerhetsprövning.