Folkhögskolor

En folkhögskola är en skolform som tror på att förena teori och praktik och låta olika människor, kulturer, livsvillkor och intressen mötas. I klassrummet är dialogen viktig och eleverna är med och formar sin egen utbildning. Kurserna har en konkret koppling till världen omkring. Ofta flyttar kursen ut – på studiebesök eller till den miljö som eleverna ska lära sig mer om.

STUDIER
Varje folkhögskola har sin inriktning, sina egna idéer, sina kurser och ämnen. På folkhögskolan har man ofta mindre grupper och man går oftast i en klass som läser tillsammans på heltid. Undervisningen på folkhögskolan är gratis. Men du betalar för böcker, studieresor, lunch, kaffe och eventuell logi med mera.

ÅLDERSGRÄNSER
Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Någon övre åldersgräns finns inte. Olika kurstyper har olika ålderskrav.
Behörighetsgivande kurser (Allmän kurs) på folkhögskola har en nedre åldersgräns på 18 år. Man kan även fylla 18 år under det år studierna påbörjas. Folkhögskolorna får inte något statsbidrag för studerande på Behörighetsgivande kurs förrän det år de fyller 18 år.
Profilkurser (Särskilda kurser) har ingen åldersgräns. Det är upp till varje folkhögskola att bedöma om en deltagare under 18 år kan delta i undervisningen. Vissa Profilkurser (främst Yrkesutbildningar, se nedan!) kräver dock tre års studier på gymnasienivå.
Yrkesutbildningar på folkhögskola har inte heller någon centralt fastställd åldersgräns. Dock är många yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå och då krävs att man har tre års studier på gymnasienivå.

BEHÖRIGHETSGIVANDE KURS/ALLMÄN KURS
• Ger kunskaper på grundskole- och gymnasienivå
• Ger behörighet till studier på högskola och yrkeshögskola

PROFILKURSER/SÄRSKILDA KURSER
• Musik • Media •  Konsthantverk •  Språk •  Teater •  Friskvård • Turism m.m.

YRKESINRIKTADE KURSER
• Fritidsledare • Teckenspråkstolk • Journalist • Personlig assistent

SÖKA TILL FOLKHÖGSKOLA
De flesta kurser börjar på hösten i augusti eller september. En del kurser startar i januari. Ansökningstiderna är olika på de olika skolorna och för olika kurser. Även om ansökningstiden har gått ut kan det löna sig att kontakta skolan och fråga om det finns någon ledig plats.
Folkhögskolorna är spridda över hela landet och drivs av folkrörelser, organisationer, landsting eller regioner. Alla folkhögskolor har ett gemensamt uppdrag att stärka demokratin och utjämna utbildningsklyftor i samhället.

INTERNAT
Många folkhögskolor har ett internat där du kan bo tillsammans med andra kursdeltagare. Du får betala för att bo på internat.

STUDIESTÖD
• Till och med vårterminen det år du fyller 20 år får du studiehjälp om du läser en folkhögskolekurs. Det är ett bidrag som du inte behöver betala tillbaka. Bidraget består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.
• Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på folkhögskola.

MER INFORMATION
Du hittar mer information på webbplatsen
www.folkhogskola.nu