Forska utomlands

Möten med forskare från andra länder och vetenskapskulturer ger forskarutbildningen nya perspektiv. Svenska universitet och högskolor har mycket goda kontakter med universitet i andra länder.

Forskning är en internationell verksamhet och kontakter med utländska forskare är väsentliga och nödvändiga. Att förlägga en del av studietiden vid ett utländskt institut eller universitet kan ge värdefulla erfarenheter. Inom många ämnen är också internationella fältarbeten en del av utbildningen.

Bland svenska doktorander är intresset störst för studier i andra europeiska länder och i USA. Inom Norden och EU finns avtal om studentrörlighet. För övriga länder skapas överenskommelser direkt mellan lärosätena. Många studenter söker sig också utomlands på eget initiativ.

Finansiering

Institutionernas möjligheter att bidra med anslag för utlandsvistelser varierar. Oftast finns det goda möjligheter att tillbringa åtminstone en kortare tid utomlands. Forskningsråd, forskningsstiftelser och vissa myndigheter kan bevilja bidrag för studier utomlands.

Handledaren brukar kunna hjälpa till att skaffa fram medel för att doktorander ska kunna delta i eller arrangera internationella kongresser. Den som har anställning som doktorand bör få traktamente, vilket däremot den som bara har utbildningsbidrag inte har rätt till.

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är ett utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera utomlands i 3–12 månader. Programmet finansieras av Europeiska kommissionen. I Sverige admininstreras Erasmus+ av Universitets- och högskolerådet, tillsammans med de universitet och högskolor som deltar i programmet. Som studerande ska du alltid vända dig till ditt universitet/din högskola angående dina utbytesstudier.

Erasmus+ är EU:s nya program för europeiskt utbildningssamarbete. Programmet gäller för perioden 2014-2020.

Europaprogrammen

Ramprogrammet kräver ofta att det finns ett internationellt samarbete kring ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Därför är det svårt att få finansiering som enskild student. Det finns emellertid ett antal stipendier, bland annat för studier hos internationellt erkända forskargrupper. Mer information om europeiska program och samarbeten finns på Vinnovas webbplats.

STINT

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, erbjuder flera stipendier för att stödja internationalisering.