Skollag

I Sverige har vi en ny skollag från och med juni 2011. Den är till för att ännu tydligare vägleda gymnasieskolor i sitt arbete.

Vem ansvarar för vad?

Rektorn
Skollagen tydliggör vilka områden främst rektor, huvudman och staten har ansvar för. Enligt den nya skollagen har rektorn ansvar för organisationen och personalen på det gymnasium han/hon jobbar på. Rektorn ska se till så att betygssättningen är tydlig, lätt att följa och sker på rättvist sätt.

Huvudmannen
Huvudmannen (ägaren) ansvarar för att gymnasieskolan håller en hög kvalitet på sin undervisning och följer skollagens krav. Huvudmannen planerar, följer upp och utvärderar gymnasieskolan och det är huvudmannen som rättar till eventuella brister som skolinspektionen hittar.

Rätten att utvecklas
Enligt den nya skollagen har alla barn och ungdomar rätt att få en undervisning som gör att de kan nå utbildningsmålen under så lika förutsättningar som möjligt. De ska också få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

Samma regler för alla gymnasieskolor
Alla skolor ska ha gemensamma läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Alla friskolor och kommunala gymnasieskolor ska också följa samma lagar och regler för gymnasieskolan i Sverige. Skolinspektionen är de som godkänner alla friskolors gymnasieutbildningar och ser så att dessa uppfyller kraven.

Lättare att Överklaga
Den nya skollagen gör det lättare för elever och vårdnadshavare att överklaga gymnasieskolans beslut om t.ex. åtgärdsprogram, intagning och skolskjuts.