Bergarbetare inom bygg- och anläggning

En bergarbetare har ofta känslan av att forcera naturens krafter. Med kunskaper om bergets struktur borrar och spränger man i berg och sten. Jobbet görs i samband med byggnads- och anläggningsarbeten.

En bergarbetare kan arbeta både ovan och under jord. Arbetsplatsen ovan jord kan vara gator och vägar som skapas i anslutning till en gruva eller ett dagbrott. Andra arbetsplatser är platser som förbereds för till exempel husgrunder eller broar. När arbetsplatsen är under jord handlar det om att skapa mer arbetsytor genom att man spränger för tunnlar, bergrum.

Arbetsuppgifter
Bergarbetaren formar berget så att det anpassas till bygget, exempelvis en underjordisk verkstad för de fordon som används i gruvan, vilket sker genom borrning eller sprängning. Vanligast är att borrning sker maskinellt men vid mindre arbeten kan det även förekomma borrning för hand.

Efter borrningen laddas hålen med sprängämnen av rätt mängd. Det gäller att kunna bedöma bergets egenskaper, att ha rätt avstånd mellan borrhålen och rätt mängd sprängämnen för att få rätt effekt vid sprängningen. Det kan också ingå att lasta bort berg efter sprängningarna.

Inom vissa företag har man olika specialisering, exempelvis sköter man enbart borrandet alternativt enbart sprängningen. Bergarbetare kan också arbeta med att förstärka berg och förhindra ras i till exempel bergrum. En annan viktig uppgift kan vara tätning av sprickor med exempelvis cement.

I arbetsuppgifterna ingår också att sköta underhållet av borraggregat och andra maskiner. Utrustningen är i stor utsträckning datastyrd.

Arbetsmiljö
Även om arbetet utvecklats till att bli mer maskinellt är det fortfarande tungt och fysiskt påfrestande. Det händer att man jobbar i miljöer där det både är kallt och blött. Borrarna bullrar och vibrerar och det är viktigt att använda hörselskydd. Samtidigt är jobbet omväxlande.

Det är vanligt att man periodvis arbetar utanför hemorten, ibland bor man tillfälligt på orten där man arbetar.

Utbildning
Gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram med inriktning mot mark och anläggning kan vara en lämplig bakgrund. I Filipstad finns det en lokal inriktning av bygg- och anläggningsprogrammet där det tredje året är inriktat mot bergteknik. Denna utbildning har riksintag, vilket betyder att det går att söka hit oavsett var i landet man bor.

För att delta i sprängningsarbete krävs att man är 18 år och har sprängkort.

Bergarbetare kan också kallas för bergsprängare vilket innebär att de har sprängkort och behörighet att själva ladda och avlossa sprängladdningar som ansvarig sprängarbas. Bergarbetare inom bygg och anläggning har i grunden liknande utbildning och kunskap som en bergarbetare som är utbildad för arbete i gruva. Men det finns skillnader i den teknik och de maskiner som används. Det innebär att en bergarbetare som arbetat inom bygg och anläggning kan arbeta som bergarbetare i gruva och vice versa efter bara kortare, kompletterande utbildning.