IT-arkitekter

IT-arkitekter arbetar med att se till att de IT-system som används inom en organisation eller i ett företag stödjer verksamheten. De är spindeln i nätet och har en helhetssyn över organisationens IT-struktur. De fungerar ofta som länken mellan de som utvecklar tekniken och de som använder den.

IT-arkitekter arbetar ofta på större företag, i organisationer eller på myndigheter.

Arbetsuppgifter
Allt större delar av företag och organisationers verksamhet utförs i IT-baserade system. IT-arkitekter planerar och lägger upp strategier för hur de olika IT-systemen ska struktureras och byggas. De ser till att företagen använder IT-systemen på det mest effektiva sättet.

Det finns flera typer av IT-arkitekter utan skarpa gränser emellan. Yrkestitlarna kan också variera mellan olika arbetsplatser. Här följer en grov indelning med fyra olika arkitektroller:

Verksamhetsarkitekter arbetar nära verksamheten och vet hur den fungerar. De gör kravspecifikationer och säkerställer att projekten bidrar till verksamheten på bästa sätt. De analyserar företagets IT-struktur och hjälper till att ta beslut om förbättringar eller avvecklingar i IT-strukturen.

Lösningsarkitekter arbetar med att designa IT-lösningar utifrån krav som tas fram av dem som arbetar inom verksamheten. De ansvarar för att nya IT-tjänster återanvänder tidigare funktioner och att de följer riktlinjer som företaget satt upp för den tekniska arkitekturen. Lösningsarkitekter arbetar ofta med stora projekt.

Mjukvaruarkitekter designar mjukvarusystem så att de uppfyller krav på funktion och kvalitet. Det kan t.ex. handla om att systemen ska vara säkra, testbara och användbara. De arbetar ofta med enskilda projekt, till skillnad från lösningsarkitekter som har övergripande ansvar över flera olika projekt.

Infrastrukturarkitekter säkerställer att organisationer har rätt IT-infrastruktur för verksamhetens syfte och att infrastrukturen hålls uppdaterad i en lagom takt. De ansvarar också för dokumentation av infrastrukturen.

Utbildning
Den vanligaste utbildningsbakgrunden är oftast en högskoleutbildning med datainriktning, till exempel en systemvetenskaplig utbildning eller någon civilingenjörsutbildning med datainriktning. Mer information om utbildningar finns på studera.nu

Arkitektrollerna är som regel seniora roller som kräver en stor erfarenhet av IT-arbete av olika slag samt en kunskap om det aktuella företaget eller organisationen de arbetar på. Det krävs djupa kunskaper i hur IT-systemen fungerar och hur de kan förbättras för att stödja företaget.

Även om IT är den vanligaste bakgrunden är det möjligt att med annan tidigare erfarenhet som exempelvis civilekonom vara lämplig i rollen som IT-arkitekt.