Bibliotekarie

Bibliotekarier är informationsspecialister som arbetar med att samla, strukturera och förmedla information till olika användare. Bibliotekarier planerar och organiserar bibliotekets verksamhet. I arbetet ger bibliotekarien besöksservice till de som använder biblioteket. Att anordna läsfrämjande aktiviteter och utbilda i informationssökning är vanliga uppdrag.

De flesta bibliotekarier arbetar i offentlig sektor. Vanliga arbetsplatser är folkbibliotek, skolbibliotek och universitets- och högskolebibliotek. Bibliotekarier arbetar också på sjukhusbibliotek, folkhögskolebibliotek, företagsbibliotek och läns- och regionbibliotek.

Arbetsuppgifter
Bibliotekarier är informationsspecialister som arbetar med att samla, strukturera och förmedla information till olika användare. Bibliotekarier ansvarar för inköp av fysiska och digitala medier. Det kan vara böcker, tidskrifter och andra typer av publicerat material. En viktig uppgift är att kritiskt granska informationskällornas innehåll och kvalitet.

Bibliotekarier ger biblioteksservice och erbjuder litteratur utifrån användarnas behov och förutsättningar. De vägleder besökare att använda söktjänster för att hitta information. Bibliotekarier anordnar också många aktiviteter på biblioteken, oftast läsfrämjande aktiviteter. Det är vanligt att informera besökare om bibliotekets verksamhet och hålla i visningar för olika grupper.

folkbibliotek arbetar bibliotekarier med människor i alla åldrar, men särskilt fokus riktas mot barn och ungdomar. Exempel på aktiviteter kan vara berättar- och sagostunder, lästräning, lästävlingar, släktforskning, bokcirklar och författarträffar.

skolbibliotek arbetar bibliotekarier i ett pedagogiskt sammanhang med elever från förskoleklass upp till gymnasiet. En viktig del i arbetet är att underlätta för elever att nå sina utbildningsmål. Bibliotekarien är ett stöd till lärare och elever och hjälper till att välja nivåanpassad läsning för skolarbetet och fritiden. De utbildar också i källkritik och sökmetoder.

universitets- och högskolebibliotek arbetar bibliotekarier med studenter och forskare. Vanliga uppgifter är att besvara referensfrågor, undervisa i avancerad informationssökning och hjälpa forskare att söka rätt på källor och bedöma deras värde.

Arbetstider
Arbetstiderna varierar beroende på arbetsplats. Högskole- och universitetsbibliotek och vissa folkbibliotek har öppet under kvällar och helger. I övrigt är det vanligt med kontorstider.

Utbildning
För att bli bibliotekarie utbildar man sig inom högskola eller universitet och läser biblioteks- och informationsvetenskap som huvudämne. Utbildningen tar tre till fem år beroende på om man väljer att läsa till kandidat- eller masterexamen. Det finns även möjlighet att gå distansutbildning på halvfart.