Miljö – och hälsoskyddsinspektör

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer jobbar främst på olika myndigheter som arbetar inom området för miljö och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn. Inspektörens uppgift är bland annat att utöva tillsyn. Inspektören är sakkunnig tjänsteman åt den politiska nämnd som lokalt ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen med mera. Det är viktigt att kunna samarbeta, kommunicera muntligt och skriftligt och ta beslut.
De allra flesta inspektörerna är anställda i kommunerna. En del arbetar även på länsstyrelser eller på myndigheter som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Arbetsuppgifter
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer har en naturvetenskaplig utbildning och den kunskapsgrunden är viktig i yrket. Men arbetet har ett också ett mycket stort fokus på juridik och förvaltning.

Arbetet handlar om att kontrollera att lagar och förordningar följs inom till exempel miljöbalken, livsmedelslagen eller i EU-förordningar. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer besöker och utövar tillsyn bland annat på restauranger, industrier, bostäder, vattenverk och enskilda avloppsanläggningar.

I små kommuner arbetar inspektörerna ofta med större delar av ansvarsområdet. I större kommuner är de ofta mer specialiserade.
Arbetet är självständigt och innebär mycket kontakter med olika människor. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer samarbetar till exempel med andra tjänstemän inom kommuner, företag och myndigheter. Ibland arbetar man ensam och ibland i arbetslag.

Rådgivning och information är en viktig del av arbetet. Inspektören informerar om de bestämmelser som gäller och ger råd, både till företag, myndigheter och allmänheten.

Miljö- och hälsoskyddsinspektören gör även utredningar och bereder ärenden som politiska nämnder ska fatta beslut om. Det ingår ofta att föredra ärendet för politikerna.

Arbetsmiljö
Arbetet är omväxlade och innebär både kontorsarbete och besök ute hos de verksamheter som man ska göra tillsyn på. Det finns oftast möjlighet att själv planera och strukturera sitt arbete.

Utbildning
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer har en naturvetenskaplig utbildning men behöver även goda kunskaper i juridik, förvaltning och samhällsplanering.Utbildning till miljö- och hälsoskyddsinspektör ges vid flera universitet. Det finns också påbyggnadsutbildningar i miljöskydd och hälsoskydd.