Pilot

Piloter navigerar och styr flygplan. Att vara pilot innebär mycket mer än att flyga. I arbetet ingår både förarbete och efterarbete utöver själva flygtiden. Yrket passar den som har bra simultanförmåga, tycker om att samarbeta med andra och sätter säkerheten främst under flygningen.
Piloter är ofta anställda hos flygbolag, men kan även arbeta inom försvaret. Det förekommer också att man är anställd av bemanningsföretag.

Arbetsuppgifter
Piloter arbetar med att flyga flygplan. Utöver det ingår också många arbetsuppgifter före och efter flygningen. Före flygningen samlar piloten in information om antalet passagerare, lastens vikt och vädret längs flygrutten. Uppgifterna används till färdplanen som styr autopiloten.

Inne i planet kontrollerar piloten att instrument, reglage och motorer fungerar. Manualer och checklistor anger vad piloterna ska kontrollera.

Det vanligaste är att två piloter ingår i besättningen, en kapten och en styrman. Kaptenen fattar alla beslut, men gör det i samråd med styrman. Piloter måste arbeta ett visst antal år som styrman innan de har möjlighet att bli kapten.

Det är vanligt att kapten och styrman delar på arbetet. Styrman hjälper kapten med radiokommunikation, navigering och flygning. Han eller hon tar även fram beslutsunderlag, så som underlag för bränsleberäkningar från tabeller och listor.

När man flyger på hög höjd och inget ovanligt händer håller ofta autopiloten kursen och flyghöjden. Kaptenen och styrman måste dock ändå övervaka situationen och de instrument som används.

Man har hela tiden radiokontakt med andra flygplan och flygtrafikledningar längs vägen. Ibland ingår det att informera passagerarna om olika händelser under flygningen, som till exempel turbulens.

Under start och landning flyger piloterna flygplanet manuellt. Inför landningen gör kaptenen och styrmannen ytterligare kontroller av instrument enligt en checklista. Efter landningen fyller man i loggboken och rapporterar till markkontrollen.

Arbetstider
Jobbet innebär oregelbundna arbetstider och ibland långa arbetspass. Jourtjänstgöring förekommer. Det är vanligt att man sover på annan ort, men hur ofta och hur länge man är borta ifrån hemmet varierar mycket beroende på bland annat hur långa rutter man flyger.

Arbete utomlands
Piloter har en internationell arbetsmarknad och möjligheterna att arbeta för flygbolag i andra länder är stora.

Utbildning
Utbildning till pilot ges av Yrkeshögskolan. Flygutbildningar anordnas också av fristående utbildningsanordnare, till exempel Svensk Pilotutbildning, Trafikflyghögskolan eller Scandinavian Avivation Academy. Som pilot kan man ha olika nivåer av behörighet. Flygskolornas utbildningar till dessa behörighetsnivåer varierar.

Kontakta respektive utbildningsanordnare för information och behörighetskrav. Bland annat ställs medicinska krav och krav på att genomfört flygpsykologiskt lämplighetstest. 

Det går även att utbilda sig till pilot utomlands. Ett allmänt råd är att kontrollera att utbildningen uppfyller Transportstyrelsens krav.


När man blir anställd vid ett flygbolag får man genomgå internutbildning som ger behörighet för den aktuella flygplanstypen, och man lär sig de förhållanden som råder inom flygbolaget.

Piloter vidareutbildas kontinuerligt under sina yrkesverksamma år. Utveckling av ny teknik för till exempel navigering och nya flygplansmodeller gör att kraven på pilotens tekniska kompetens ökar.

Arbetsspråket inom flyget är vanligen engelska.