Värends Räddningstjänst

Vill du jobba med att skapa ett säkrare samhälle?

Vårt viktigaste uppdrag är att förhindra och förebygga olyckor samt att minska skadorna när olyckor ändå sker.

Som medarbetare hos oss får du ett varierat arbete där du får hjälpa andra och göra stor skillnad, dessutom får du världens bästa kollegor!

På Värends Räddningstjänst jobbar brandmän, brandingenjörer och brandinspektörer tillsammans med flera andra yrkesgrupper.

Vi åker inte bara på olyckor som redan inträffat, utan arbetar mycket med att förhindra att de ska inträffa överhuvudtaget. Det gör vi genom att genomföra tillsyner på verksamheter, informera om risker och ger råd till privatpersoner och företag och stöttar andra myndigheter med expertkompetens inom området brandskydd. Vi utbildar även organisationer i brandskydd, utfärdar tillstånd för brandfarlig och explosiv vara och mycket mer.

Brandingenjörer arbetar till stor del med olycksförebyggande arbete. Det kan vara tillsyn av befintliga verksamheter, granskning av brandskyddshandlingar inför nybyggnation, handläggning av tillstånd inom brandfarlig och explosiv vara och rådgivning till privatpersoner och företag.

Som brandingenjör kan du även arbeta operativt som utryckande befäl på olycksplats eller med att leda räddningsinsatser från räddningscentralen.

Arbetsmarknaden för brandingenjörer inom räddningstjänst är mycket god, både på kort och lång sikt.

Brandmannens vardag består vanligtvis av många olika sysslor, förutom att ha beredskap och åka på larm består arbetsuppgifterna exempelvis av övning, fysisk träning, olycksförebyggande arbete och skötsel av utrustning. Som brandman har du möjlighet att vidareutbilda dig till befäl och åka som styrkeledare eller insatsledare, eller till brandinspektör för att på heltid arbeta med olycksförebyggande arbete inom brandskydd.

ADRESS
Värends Räddningstjänst
Fagrabäcksvägen 7, 352 33 VÄXJÖ
Telefon: 0470 - 76 65 00

Yrken

 
 

Utbildningsvägar

Brandmän utbildas på en tvåårig eftergymnasial utbildning på
MSB:s skolor (www.msb.se/brandman).

Brandingenjörer utbildas på högskolorna i Lund och Luleå.
www.brand.lth.se
www.ltu.se/brand