Yrkesdansarutbildning

Yrkesdansarutbildningen är en gymnasieutbildning. Efter att ha slutfört utbildningen är målet att eleverna ska kunna arbeta på nationella och internationella dans- och balettscener.

Yrkesdansarutbildningen finns på Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm. Den har två nationella profiler, en för klassisk balett och en för modern nutida dans. Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet kan söka på samma villkor.

Yrkesdansarutbildningen har särskilda examensmål, ämnesplaner och kunskapskrav. Det finns också bedömningsstöd som kan användas när betygen ska sättas.

Yrkesdansarutbildningen ska som huvudregel följa samma bestämmelser som gäller för yrkesprogram på gymnasieskolan. Skillnaden är:

  • Läsåret får högst ha 240 dagar, vilket är mer än andra program. Det innebär att det kan vara dansutbildning på lördagar och lov.
  • Yrkesdansarutbildningen ska innehålla gymnasiegemensamma ämnen. Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
  • Bestämmelserna i skollagen om rätt till särskilt stöd gäller inte för dansämnena.
  • Om en elev saknar förutsättningar att nå målet för utbildningen är det möjligt för rektorn att besluta att eleven inte får fortsätta (avskilja eleven). Innan rektorn fattar ett sådant beslut ska rektorn ta in synpunkter från eleven och även från elevens vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Om rektorn beslutar att eleven inte får fortsätta på utbildningen ska elevens hemkommun erbjuda eleven annan gymnasieutbildning.