Advokat

Advokater kopplas ofta ihop med att arbeta som försvarare i rättegångar. Men advokater kan göra mycket annat också. Advokater arbetar inom flera olika områden, till exempel brottmål eller med affärsjuridisk rådgivning. Advokaten har en viktig roll i att bevaka klientens intressen enligt lag och god advokatsed.

Advokater arbetar på advokatbyråer och hjälper privatpersoner, företag och organisationer med olika typer av juridiska frågor.

Arbetsuppgifter
Advokater kan arbeta inom flera olika områden. Till exempel med brottmål, familjerätt, affärsjuridisk rådgivning, arbetsrätt, miljörätt, asylrätt eller med försäkringsfrågor.

Affärsjuridik är den vanligaste inriktningen inom dagens advokatkår.

Advokater inom affärsjuridik hjälper bland annat till med att tolka och granska avtal. De jobbar också med att upprätta nya avtal och köpekontrakt. Det arbetar också med att ge råd, till exempel vid start eller överlåtelse av ett företag. Advokaten för ofta muntliga och skriftliga förhandlingar med sin uppdragsgivares motpart.

I rättegångar kan advokater arbeta med att försvara personer som är misstänkt för brott. Advokaten tar del av förundersökningsprotokoll och annat utredningsmaterial som finns i ärendet. De har samtal med klienten som de företräder. De söker fram de rättsregler och den praxis, det vill säga hur man dömt i andra liknande fall, som de kan tillämpa vid rättegången. Under en rättegång förhör advokaten vittnen och parter och för sin klients talan på ett klart och överskådligt sätt.

Advokater som arbetar med familjerätt ger råd om arv och testamenten, äktenskapsförord och regler för skilsmässa. De utreder vilka tillgångar och skulder en avliden person lämnat efter sig, en boutredning, och avvecklar dödsbon.

Advokat är en skyddad titel vilket innebär att bara den som antagits som ledamot av Advokatsamfundet får kalla sig advokat.

Utbildning 
För att bli antagen måste man först ta juristexamen. Den utbildningen sker på högskola och tar fem år.

Läs mer på studera.nu

Efter studierna krävs minst tre års arbete som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller vid en egen juridisk byrå.

Den som vill jobba som advokat måste ta en advokatexamen genom en utbildning som Sveriges advokatsamfund anordnar.