Kronofogde

Kronofogden utför ett självständigt och ansvarsfullt juridiskt arbete. Arbetet innebär många kontakter med privatpersoner, företag och andra myndigheter. I jobbet ingår bland annat att göra rättsliga utredningar och att skriva yttranden till domstolar. För att få in pengar till den som har en laglig fordran genomför kronofogden bland annat försäljning av fastigheter och lösöre.

Som kronofogde jobbar man på rikstäckande myndigheten Kronofogden som sorterar under Finansdepartementet.

Arbetsuppgifter
Ett arbete som kronofogde innebär att arbeta med kvalificerad juridik på flera rättsområden. Arbetet innebär många kontakter med medborgare, företag och andra myndigheter. Kronofogdemyndighetens roll är opartisk och målet är att skapa balans mellan den som ska ha betalt och den som ska betala. Myndigheten ska se till att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Kronofogdemyndigheten ska även se till att den som har en skuld att betala ska få stöd och vägledning för att reda ut sin situation.

Alla vinner på ett samhälle med färre skuldsattaDärför arbetar Kronofogdemyndigheten förebyggande. Målet är att minska antalet människor och företag som riskerar att bli överskuldsatta. En kronofogde ska svara för den rättsliga kvalitén och ansvara för att de lagar och förordningar som finns efterföljs. Kronofogdar förhandlar med företagare, banker och juridiska ombud för att hitta lösningar för företag i ekonomiska svårigheter.

En kronofogde handlägger både egna ärenden och stödjer andra handläggare. Om ett beslut överklagas tar kronofogden hand om överklagandet, och skickar det vidare till tingsrätten. Kronofogden yttrar sig över innehållet i överklagandet. Vid uppgörelser med företag om avbetalningsplaner granskas avtalet och den ekonomiska säkerhet som företaget lämnar.

I rollen som kronofogde ingår att ge stöd till handläggare och chefer inom myndigheten. När det behövs deltar kronofogden exempelvis i försäljning av egendom. I rollen som kronofogde måste man vara beredd på att snabbt kunna hantera och bemöta handläggarnas frågor i olika ärenden. Kronofogdar gör kvalitetsgranskningar och ger återkoppling till enskilda medarbetare och team. Som kronofogde svarar man också för en ständig kompetensutveckling av övriga handläggare och ser till att myndigheten följer och utvecklar arbetet utifrån gällande och nya lagar inom området.

Inom Kronofogdemyndigheten kan man som kronofogde bland annat arbeta inom betalningsföreläggande. Det betyder att hjälpa den som har pengar att kräva att få skulden lagligt fastställd. Både privatpersoner och företag kan ansöka om att få sin skuld fastställd på detta sätt.
De flesta kronofogdarna arbetar inom verkställigheten dvs. den enhet där juridiska beslut om exempelvis försäljning av egendom ingår. Utlandsenheten och annan specialverksamhet ingår som särskilda funktioner.

Som kronofogde kan man även arbeta med tillsyn av konkurser. Kronofogdemyndigheten handlägger inga enskilda konkurser men är tillsynsmyndighet för konkursförvaltarna. Det innebär att myndigheten bevakar konkursförvaltarens arbete så att de kan utföra arbetet snabbt och kostnadseffektivt. B-körkort är ett krav.

Utbildning
För att bli antagen som kronofogdeaspirant måste man ha juristexamen. Man ska också vara notariemeriterad eller ha erfarenhet som prövas som likvärdig. En kronofogdeaspirant ska vara svensk medborgare. Körkort är ett krav. Under det första året får kronofogdeaspiranten intern utbildning som omfattar 45 veckor varvad teori och praktik.

Juristutbildningen omfattar 4,5 års studier och finns vid universitet i flera större städer i Sverige. Utbildningen avslutas med juristexamen. För mer information om utbildningen, behörighetskrav med mera, se studera.nu eller respektive utbildningsanordnare.

Notariemeriteringen innebär att under två år tjänstgöra vid en tingsrätt eller förvaltningsrätt. Ett halvår av tjänstgöringstiden kan ibland ske vid åklagar- eller kronofogdemyndighet, Skatteverket eller eventuellt någon annan myndighet. Konkurrensen om notarietjänsterna gör att det krävs höga betyg från juristutbildningen för att bli antagen.