Logistiker

En logistiker planerar, styr och kontrollerar ett företags materialflöde och tillhörande administrativa flöden. Att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid är en förutsättning för effektiv produktion och försäljning i ett företag. Därför måste en logistiker ha en helhetssyn vad gäller material- och administrativt flöde, från materialförsörjning, produktion och distribution/leverans till kund med syfte att minimera kostnader och maximera kundservice.
Logistiker är ett samlingsnamn för olika yrkesgrupper som styr flöden av material, information och betalningar inom och mellan företag och organisationer. Yrkesrollen kan ha andra namn så som transportplanerare, informationslogistiker, inköpare och produktionsplanerare. Även andra titlar kan förekomma, till exempel leverantörsutvecklare, materialplanerare, produktionssamordnare, supply chain manager, transportplanerare och verksamhetsplanerare.

Arbetsplats
Arbetsplatsen för en logistiker kan vara inom industri, partihandel, detaljhandeln alternativt på transportföretag eller TPL-företag (tredjepartslogistik).

Arbetsuppgifter
En logistiker kan arbeta på både operativ och strategisk nivå. Idag har logistiken fått en allt större betydelse i företagen. Det har gjort att en logistikchef eller CPO ofta sitter i företagets ledningsgrupp.

Yrkesrollen är komplex och kräver bra verksamhetsförståelse. Logistikern arbetar ofta med att utföra ständiga förbättringsarbeten som i korthet innebär att maximera värde och minimera slöseri, det vill säga att se till att arbete och produktion längs hela kedjan utförs på ett resurssnålt och effektivt sätt.

Konkret handlar arbetsuppgifterna ofta om att göra ekonomiska och tekniska bedömningar för att lösa logistik- och transportproblem. Det kan till exempel gälla beräkningar för hur stor lageryta som krävs och hur lång tid transporterna får ta från leverantör till kund. Med utgångspunkt från kundens önskemål och beräkningar planerar logistikern transportväg, transportsätt och bokar lagerutrymme. Transporterna kan gälla allt från råvaror till färdiga produkter. Logistikern övervakar att befintliga flödessystem fungerar effektivt och inför nya lösningar när förhållanden förändras.

En logistiker kan också arbeta med att planera materialförsörjning, produktionen och/eller distribution i ett företag. Logistikern kan då analysera de olika stegen i hela kedjan för att se vad som krävs för att företaget ska nå sitt produktionsmål. Arbetet förutsätter kontakter med människor på olika nivåer både i företaget och utanför.

En del logistiker finns hos dataföretag där de utvecklar datasystem för styrning av olika materialflöden.

Utbildning
Oftast krävs högskoleutbildning, men ibland kan en gymnasial utbildning med erfarenhet inom området räcka. Olika typer av ingenjörsutbildningar, civilekonomutbildningarna eller systemvetenskapliga utbildningar finns med inriktning logistik.