Skattehandläggare

Skattehandläggare ser till att privatpersoner och företag betalar skatter och avgifter på rätt sätt. I arbetet ingår att utreda, analysera och fatta beslut i skatteärenden. Vanliga uppgifter är att granska inkomstdeklarationer och företagens redovisning av moms, bokföring och inbetalda arbetsgivaravgifter. Skattehandläggare arbetar också i förebyggande syfte med information till olika målgrupper.
Skattehandläggare arbetar på Skatteverket som är förvaltningsmyndighet för bland annat skatt, folkbokföring och bouppteckningar. Skattehandläggare arbetar på skattekontor som finns på ett fyrtiotal orter i landet.

Arbetsuppgifter
Skattehandläggaren arbetar med förebyggande arbete och kontrollverksamhet. Skattehandläggaren utreder, analyserar och fattar beslut i olika skatteärenden. I arbetet ingår många kontakter, både med privatpersoner och företag. Skattehandläggaren kan inrikta sig på olika skatteområden, till exempel moms, företagsbeskattning, inkomstbeskattning och internationell beskattning.

Granskning av inkomstdeklarationer är en vanlig arbetsuppgift. Då utreds inlämnade deklarationer som av olika anledningar inte ser ut att stämma. Det kan handla om allt från enkla räknefel till misstankar om skattebedrägerier.

Skattehandläggare med inriktning mot revision arbetar med att granska företag och deras redovisning av moms och inbetalda arbetsgivaravgifter, bokföring och deklarationer. Det är en skatterevisor som är ytterst ansvarig för revisionen, men fler skattehandläggare kan delta i arbetet.

Skattehandläggare har också informationsträffar för olika målgrupper, till exempel för blivande och nya företagare. På informationsträffarna går man till exempel igenom regelverk. Informationsträffarna kan ske fysiskt eller över webben.

På lokala servicekontor arbetar skattehandläggare med service och information till privatpersoner och företag. Arbetet handlar ofta om att svara på allmänna frågor. Handläggare på Skatteupplysningen ger samma service via telefon, e-post och ibland via sociala medier.

Skattehandläggare som arbetar med borgenärsverksamhet hanterar uppgifter som rör konkurser och skuldsanering. Samarbete med andra myndigheter är vanligt.

Det finns också skatteombud som arbetar med att föra Skatteverkets talan i domstolsprocesser.

Arbetstider
Skattehandläggare på skattekontor har flexibel arbetstid och arbetar ofta vanliga kontorstider. På Skatteupplysningen och servicekontor har man schemalagd arbetstid.

Utbildning
Det är vanligt att krav ställs på högskoleexamen om minst 180hp inom ekonomi eller juridik vid anställning som skattehandläggare. Beroende på tjänsteinriktning kan olika krav ställas. En del tjänster kräver endast gymnasieutbildning, oftast med ekonomisk inriktning. För arbete som skatterevisor är det ofta meriterande med erfarenhet av arbete på revisons- eller redovisningsbyrå.

Nyanställda skattehandläggare genomgår en intern introduktionsutbildning och får en handledare som stöd i arbetet. Det finns därefter möjlighet till vidareutbildning för ytterligare fördjupning eller breddning inom olika kunskapsområden.