Elevassistent

Elevassistenter arbetar i skolan med enskilda individer som är i behov av extra stöd. Elevassistenten kan också vara en extra hjälp i klassrummet under undervisningen, på raster och på fritids. Arbetsuppgifterna kan variera mycket vilket gör jobbet omväxlande.
En del av arbetet kan innebära omvårdande och assisterande arbetsuppgifter som exempelvis att förflytta sig eller komma ihåg att ta mediciner. I vissa fall kan man också behöva ha kunskap om olika funktionsnedsättningar.

Arbetsuppgifter
Elevassistenter arbetar med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Arbetsuppgifterna är alltid anpassade utifrån den individ man arbetar med. Det kan till exempel handla om att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Elevassistentens uppgift är att stödja elever i undervisningen och i den övriga skolgången.
Man kan arbeta med enskilda elever, i hela klasser eller fritidsgrupper. Arbetet kan vara givande för den som vill arbeta med barn, men ställer också krav på personliga egenskaper och kompetens hos de som arbetar inom yrket.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på det stöd eleven är i behov av och den skola man arbetar vid. Elevassistentens grunduppgift är att finnas som stöd och resurs för en eller flera elever.

Arbetet kan innebära att hjälpa eleven att få studiero och kunna delta i undervisningen. I vissa fall är man en praktisk hjälp för eleven genom att hjälpa till vid måltider, raster eller vid ombyte. Elevassistenten hjälper eleven att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Man kan till exempel hjälpa eleven att hitta olika studietekniker eller anteckna vid lektioner.

Läraren har huvudansvaret för arbetet i klassrummet och elevassistenten arbetar ofta på instruktion från läraren. Som elevassistent måste man ha god förmåga att samarbeta med både lärare och övrig personal i skolan såsom fritidspedagoger och speciallärare.

Elevassistenten har kontakt med elevens vårdnadshavare och samarbetar även med skolhälsovården och med myndigheter. Samarbetet är nödvändigt för att kunna stödja eleven på bästa sätt.

Arbetstider
Elevassistenten jobbar under skolans öppettider eller då eleven har behov av stöd.

Utbildning
Man kan ha olika utbildningsbakgrund som elevassistent. Man kan exempelvis ha gått barn- och fritidsprogrammet eller ett samhällsvetenskapligt program vid gymnasiet. Man kan också ha studerat vid högskola- och universitet. Då är det vanligt att ha studerat inom beteendevetenskap, lärarprogrammet eller andra pedagogiska kurser.

Det finns även utbildningar med inriktning elevassistans inom vuxenutbildning och folkhögskola.