Universitets- och högskolelärare

Adjunkt, lektor och professor är några titlar universitets- och högskolelärare kan ha. Gemensamt för alla är att forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället är tätt sammanlänkat i arbetsuppgifterna.
Det finns universitets- och högskolelärare som huvudsakligen arbetar med undervisning. Men det finns också de som nästan enbart ägnar sig åt forskning.

Arbetsuppgifter 
I jobbet som universitets- och högskolelärare ingår att utveckla pedagogiken och planera utbildningen. Universitets- och högskolelärare handleder studenterna i deras arbete och deras studier ska bedömas och examineras.

Universitets- och högskolelärare kan ha många olika titlar, till exempel doktorand, universitetsadjunkt, universitetslektor eller professor.

Doktorand. I en doktorandtjänst kombineras ofta eget arbete med en avhandling med undervisning. En doktorandtjänst kan finansieras genom utbildningsbidrag i kombination med arbete som assistent vid universitetet. Då ingår ofta också administrativa uppgifter i jobbet. Doktorand- och assistenttjänster är alltid tidsbegränsade.

Adjunkter är lärare som undervisar inom grundnivåerna vid högskolor och universitet. Adjunkter har vanligtvis en magisterexamen, men inte doktorsexamen. Högskoleadjunkter vid yrkesinriktade utbildningar har i allmänhet lång yrkeserfarenhet inom det ämne som de undervisar inom.

Lektorer har vanligtvis avlagt doktorsexamen. De arbetar oftast vid en högskola eller ett universitet, men ibland även vid en gymnasieskola. Universitetslektorer kan arbeta med forskning, forskarhandledning och undervisning. Arbetsuppgifterna kan variera mellan olika lektorer, vissa arbetar mest med undervisning på grundnivå, medan andra arbetar med forskning eller forskarutbildning.

Professor är en titel för de högst utbildade lärarna vid högskolor och universitet. Professorer har forskning och handledning av doktorander som huvuduppgift, men deltar också ofta i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Behörighetskravet är vetenskaplig skicklighet väsentligt utöver doktorsexamen samt pedagogisk skicklighet. En professor är ansvarig för forskning och forskarutbildning inom sitt ämne.

Utbildning
Grundkravet för att bli universitets- och högskolelärare är att ha avlagt grundexamen. För att få en doktorandtjänst måste man vara antagen till forskarutbildning, vilket förutsätter framgångsrika akademiska studier.

För att bli universitetsadjunkt räcker det formellt med akademisk grundexamen, examen från grundläggande högskoleutbildning, även om kraven i praktiken ofta är mycket högre.

För att bli lektor krävs att man disputerat, alltså själv skrivit en doktorsavhandling som bedömts av andra experter. 

En professor måste vara auktoritet på sitt område och kunna leda forskningen inom sitt ämne vid universitetet. När professorer anställs bedöms vetenskapliga och pedagogiska meriter noga av en särskild nämnd.