Drifttekniker vid värme- och vattenverk

Drifttekniker styr och övervakar anläggningar som producerar och distribuerar elektricitet och värme. Drifttekniker övervakar också anläggningar för förbränning av avfall samt för upptagning, rening och distribution av vatten. Driften övervakas från ett kontrollrum och via kontrollronder ute i anläggningen. Felsökning, felrapportering, underhåll och reparationer ingår i arbetet.
Drifttekniker arbetar vid anläggningar som producerar och distribuerar el och värme, samt vid vatten- och avloppsanläggningar. Många arbetsgivare är kommunalägda företag.

Arbetsuppgifter
En drifttekniker arbetar med att övervaka och styra driften vid anläggningen. Övervakningen sköts oftast via datasystem från ett kontrollrum. Driftteknikern går även kontrollronder ute i anläggningen.

Vid en kontrollrond lyssnar driftteknikern efter missljud, tittar efter eventuella läckage och läser av mätare för tryck och temperatur. I arbetet ingår att löpande dokumentera arbetet enligt fastlagda rutiner och instruktioner, samt att rapportera fel och störningar i driften.

Det är ofta driftteknikerns uppgift att sköta förebyggande underhåll och åtgärda uppkomna problem för att säkerställa driften. Det kan handla om att ändra en inställning i kontrollrummet eller att manuellt utföra en reparation i anläggningen. I vissa fall kontaktar driftteknikern en underhålls-/servicetekniker.

En del anläggningar är obemannade och övervakas via fjärrövervakning. Driftteknikern kontrollerar då anläggningen efter ett schema vid vissa tillfällen eller om driftstörningar skulle inträffa. På det här sättet kan driftteknikern ansvara för drift och underhåll av flera anläggningar samtidigt.

De som arbetar med drift och underhåll av nätet utanför produktionsanläggningen, kan också kallas drifttekniker. Då åker man runt och kontrollerar nätets funktioner, exempelvis ventiler.

Arbetsmiljö
På större arbetsplatser sker arbetet i arbetslag. Gränsen för vem som gör vad kan variera mellan olika arbetsplatser. I arbetslaget finns ofta en driftingenjör/driftmästare som har ett övergripande ansvar för drift och underhåll. Driftteknikern kan ansvara för hela eller delar av anläggningar. På mindre anläggningar kan driftteknikern arbeta ensam.

Arbetstider
Det är vanligt med skiftarbete och beredskapstjänst eftersom anläggningarna är igång dygnet runt.

Utbildning
Grundläggande utbildning finns inom gymnasieskolans el- och energiprogram, inriktning energiteknik.

Utbildning till drifttekniker med olika inriktningar finns på Yrkeshögskolan och omfattar 1,5-2 års studier.

Det finns även ett antal utbildningar inom drift- och underhållsteknik och energiteknik på universitet och högskola