Skogsmaskinförare

Skogsmaskinförare arbetar i skogen med att gallra, avverka och transportera virke ut till platser där det sen hämtas med lastbil. Till hjälp i arbetet har man skogsmaskiner såsom skördare och skotare. Som skogsamskinförare arbetar man med stort eget ansvar. Man behöver kunskaper både om maskiner och teknik och om skogen man arbetar i. Till exempel för att avgöra vilka träd som ska gallras för att skogen ska få en bra tillväxt och för att ta hänsyn till miljön.

Skogsmaskinförare arbetar inom skogsbruket. Arbetsgivare är exempelvis entreprenörer, skogsbolag och skogsägareföreningar.

Arbetsuppgifter
Skogsmaskinförare gallrar, slutavverkar och transporterar virke fram till en väg där det kan lastas. Till hjälp har man skogsmaskiner såsom skördare och skotare. Man kan vara specialiserad på en viss maskin och kallas då exempelvis skördarförare eller skotarförare.

Med skördaren görs alla moment vid gallring och slutavverkning. Träden fälls, kvistas, kapas till rätt längder och sorteras. Transport av virket ut ur skogen görs med hjälp av skotare. För markberedning innan man till exempel planterar ny skog finns speciella redskap som bärs av skotare. Maskinunderhåll och reparationer ingår i arbetsuppgifterna.

Som maskinförare använder man datoriserade system och mobil teknik. I skördarna finns till exempel datoriserad utrustning som mäter trädstammarnas längd och diameter och räknar ut hur de ska kapas för att ge bästa ekonomiska utbyte. Via dator och mobiltelefon kan man också sända information om volymer och kvaliteten på avverkat virke. GPS är ett viktigt hjälpmedel i moderna avverkningsmaskiner.

Skogsmaskinförare måste kunna betydligt mer än att köra maskiner. Det är även viktigt med kunskaper om skogen man arbetar i, till exempel för att kunna avgöra vilka träd som ska gallras ut för att de som sparas ska få en bättre tillväxt. Kraven på kunskaper inom miljö- och naturvård ökar och en viktig del i arbetet är att bidra till ett miljömässigt hållbart skogsbruk. Man måste både veta vad som ska avverkas och vad som ska sparas eller visas hänsyn för i skogen man arbetar i.

Ansvaret för att planera och följa upp arbetet förs alltmer över till den enskilde skogsmaskinföraren. Det gäller ibland också naturvårdsplanering och miljöuppföljning.

Beroende på säsong och behov kan det förekomma att man också arbetar med röjning och skogsvård.

Arbetsmiljö
Det är bra att trivas med att arbeta ensam, många förare arbetar själva i sin maskin.

Arbetstider
Skiftarbete förekommer, det kan även förekomma att man övernattar där skogsarbetet bedrivs.

Utbildning
Utbildning finns inom gymnasieskolans Naturbruksprogram med inriktning mot skog.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning.

Kortare kurser finns inom SYN-kursprogrammet (SYN = Skogsbrukets yrkesnämnd). En utbildning i Natur- och kulturmiljövård (tidigare Grönt körkort) kan vara meriterande vid anställning.

För arbete med motorsåg krävs motorsågskörkort.

Lämplig utbildning kan även finnas inom Yrkeshögskolan.