Specialister och rådgivare, lantbruk och trädgård

Specialister och rådgivare inom lantbruk och trädgård har många olika arbetsuppgifter. De kan vara rådgivare till lantbrukare eller trädgårdsproducenter, informera om lagar och regler, miljöskydd eller handlägga bidrag från EU. Det är bra att ha en analytisk förmåga, kunna inge förtroende och ha lätt för att kommunicera med andra.
Specialister och rådgivare inom lantbruk kan arbeta hos till exempel hushållningssällskap eller branschorganisationer. De kan arbeta på företag och leverantörer inom trädgårdsodling. De kan också vara anställda på myndigheter såsom Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelser eller Livsmedelsverket.

Arbetsuppgifter
Specialister och rådgivare inom lantbruk och trädgård arbetar ofta med rådgivning i frågor som är viktiga för lantbrukare eller trädgårdsproducenter. Som rådgivare kan man vara inriktad på olika områden.

Rådgivningen kan exempelvis handla om hur odlingar kan bli mer effektiva och hållbara. Man kan också ge råd om hur man utformar system som styr odlingen i stora växthus, eller hur man anpassar ett lantbruk till att bli mer automatiserat, till exempel genom mjölkningsrobotar eller moderna utgödslingssystem.

Rådgivaren har ofta personlig kontakt med lantbrukaren eller trädgårdsodlaren. Man gör gårdsbesök och håller dem underrättade om nyheter inom området. Arbetet innebär att man följer med i utvecklingen av nya sorters grödor, odlingsmetoder eller utvecklingen inom djurhållning. Som rådgivare anordnar man kurser och informationsträffar, ibland i samarbete med myndigheter och organisationer.

De kunskaper man har efterfrågas också inom företag som arbetar med försäljning och distribution av till exempel plantor, frösorter, maskiner och andra produkter som används inom trädgårdsföretag och lantbruk.

Kunskap om miljölagstiftning, regler för djurhållning och andra regelverk gör att man kan arbeta med problemlösning och tolkningar av nya EU-direktiv. Man analyserar vad de kommer att innebära för svenska odlare och för ut kunskaperna om lagar och regler och hur de ska tillämpas.

Man kan även arbeta med att handlägga miljöstöd inom lantbruket som att administrera EU:s bidragssystem den information och service till lantbrukare som följer av det.

Specialister inom lantbruk och trädgård arbetar även med forskning, till exempel om hur man kan ställa om produktionen så att den blir mer hållbar.

Utbildning
De flesta specialister och rådgivare inom lantbruk och trädgård har en akademisk utbildning inriktad mot lantbruk eller trädgård.

För arbete inriktat mot lantbruket är en vanlig utbildningsbakgrund något av agronomprogrammen vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Utbildningarna omfattar 4,5 års studier. Det finns fem olika inriktningar på utbildningen. En annan lämplig utbildning kan vara till lantmästare. Även den ges vid SLU i Alnarp och omfattar 3 års studier.

Lämplig utbildning för arbete mer riktat mot trädgårdsnäringen kan vara hortonomprogrammet, som omfattar 5 års studier vid SLU i Alnarp, eller trädgårdsingenjörsprogrammet som omfattar 3 års studier och även det finns vid SLU i Alnarp.