Socionomyrken

Socionomer arbetar med människor som har en utsatt situation i samhället. Det kan handla om att stötta och hjälpa människor att förändra sin livssituation på olika sätt, exempelvis till att kunna försörja sig på egen hand. Som socionom har man möjlighet att arbeta inom ett stort antal områden där människor och samhälle står i fokus.
Socionomer arbetar ofta inom kommun, landsting, staten eller privata företag. Man kan till exempel arbeta inom socialtjänsten, som kurator eller handläggare.

Arbetsuppgifter
Socionomens roll är framförallt att stötta och hjälpa individer som befinner sig i en svår situation. Det kan vara allt från människor i missbruk, barn som farit illa, familjer som har svårt att försörja sig eller människor som behöver hjälp med exempelvis bistånd från kommunen.

I vissa yrkesroller som socionomer arbetar inom behöver man ibland fatta beslut som kan upplevas som svåra för individen. Besluten grundas på regelverk som måste följas enligt lag. Arbetet som socionom innebär även administrativt arbete eftersom man bland annat dokumenterar de ärenden man arbetar med.

Som socionom har man ofta kontakter med sjukhus, kommuner och myndigheter i olika ärenden och behöver kunna samarbeta med andra för att föra ärenden framåt. Eftersom man arbetar med ärenden som rör människor behöver socionomen ha en social förmåga och kunna möta människor i olika situationer.

Som socionom kan man även arbeta i andra stöttande roller som exempelvis skolkurator eller kurator inom kommun eller landsting.

Socionom är en examensbeteckning och man kan arbeta med ett stort antal yrkesbenämningar som exempelvis:
• Kurator
• Biståndsbedömare
• Socialsekreterare
• Handläggare
• Socialpedagog
• Behandlingsassistent
• Samordnare
• Projektledare

Arbetstider
Socionomer arbetar ofta kontorstider. Inom vissa socionomyrken ingår jourtjänstgöring vilket kan innebära att man blir inkallad för att arbeta när som helst under dygnet. Om man arbetar vid exempelvis ett behandlingshem eller HVB-hem har man varierade arbetstider, allt från dagtid, till kvällar- och helger.

Utbildning
För att arbeta inom socionomyrken krävs socionomexamen från universitet eller högskola. Socionomutbildningen är 3,5 år lång. Vissa yrkesbenämningar inom socionomyrken kräver i vissa fall att man vidareutbildar sig efter sin socionomexamen, ett exempel på ett sådant yrke är kurator.