Lots

Som lots arbetar du med att navigera fartyg genom svåra passager längs våra kuster och manövrera fartyg till och från hamn. Du hjälper också fartyg att navigera när det är dåligt väder. Du kommer ombord i olika typer av fartyg ut­rustade med navigations­utrustning av varierande kvalitet och om­fattning. Det ställer höga krav på din skicklighet och förmåga att an­passa dig till olika situationer och system.

Hur du blir lots: Du är utbildad sjökapten, har sjökaptensbehörighet och har hunnit skaffa dig praktisk erfarenhet av att jobba som befäl ombord på moderna fartyg. Därefter genomgår du en intern utbildning på Sjöfartsverket.

Framtidsutsikter: Stora pensionsavgångar gör att det är goda förutsättningar för jobb.

Geografi: Sjöfartsverket har lotsstationer längs hela Sveriges kust. Som lots är du oftast knuten till ett specifikt lotsområde som har ansvar för ett avgränsat geografiskt område.