Räddningsledare inom sjö- och flygräddningstjänst

Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral/JRCC huvuduppgift är att leda och koordinera sjö- och flygräddningsinsatser inom svensk räddningsregion. JRCC larmas om inträffade eller befarade olyckor i luften eller till sjöss. JRCC ansvarar för att efterforska, lokalisera och undsätta personer i sjönöd där fara för liv råder och för sjuktransporter från fartyg. JRCC ansvarar för att efterforska och lokalisera luftfartyg i nöd och i vissa fall även för undsättningen. Räddningsledaren leder insatsen och larmar ut de resurser som anses lämpliga, t ex räddningshelikoptrar och ytenheter. Räddningsledaren samverkar också med övriga myndigheter och organisationer som kan tänkas bli engagerade i insatsen.

Hur du blir räddningsledare: För att bli räddningsledare inom sjö- och flygräddningen har du en högre nautisk kompetens (sjökapten) eller flygbakgrund, t ex flygledare, flygstridsledare eller pilot. Vidareutbildningen på 1,5 år sker internt inom Sjöfartsverket och innehåller både teoretiska och praktiska delar.

Geografi: Samtliga arbetar på Sjö- och flygräddningscentralen/JRCC som är placerad i Göteborg.