Juristyrken

En jurist är expert på att analysera och lösa juridiska problem och tolka lagar och avtal. Juridiska arbetsuppgifter finns i alla branscher. Vanligast är att utreda, förhandla, granska eller upprätta kontrakt och andra rättsliga handlingar. Att ge stöd i juridiska frågor är den vanligaste arbetsuppgiften.

Inom det allmänna rättsväsendet arbetar jurister som domare, åklagare och kronofogdar. Myndigheter och organisationer har också egna jurister. Vanligast inom privata sektorn är att arbeta på advokatbyråer eller att arbeta på företag som exempelvis försäkringsbolag, banker och finansbolag. På högskolor och universitet arbetar jurister med undervisning och forskning.

Arbetsuppgifter
Juristen läser in och bearbetar juridiskt material. Det kan vara lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut. Juristen ska hitta rättsregler och deras rätta användning för att ett problem ska kunna lösas. Att förhandla och att representera någon kan ingå i arbetet. Det kan vara privatpersoner, företag eller organisationer.

Inom det juridiska området finns flera olika yrkesroller. Det beror helt på vilken specialisering man har. En jurist kan ha flera roller under sitt yrkesliv.

För mer information om yrkesrollerna finns beskrivningar för:

Advokat

Domare

Kronofogde

Åklagare

Andra roller är företagsjurist, affärsjurist, bolagsjurist, bankjurist, försäkringsjurist, varumärkesjurist, miljöjurist eller förvaltningsjurist. Juridiskt biträde är ett samlingsnamn för en juridiskt utbildad person som företräder någon annan i en juridisk fråga.

En företagsjurist ser till att företaget följer lagen. När lagen ändras kan företaget behöva förändra i sin verksamhet. Juristen är ofta med när avtal skrivs och representerar företaget när tvister uppstår. Det kan vara skadestånd, leveranser, patent eller arbetsrätt.

En förvaltningsjurist ger råd inom myndigheten och ibland till allmänheten så att lagarna som finns på området följs. De utformar och tolkar avtal och kontrakt. Förvaltningsjuristen skriver föreskrifter och allmänna råd för hur regler ska användas i myndigheten. Hen ger ibland synpunkter på förslag till lagändringar innan de bestäms.

En förbundsjurist företräder en organisation och ger råd till medlemmar. Juristen har fördjupad kunskap i juridiska frågor inom området. Det betyder att juristen representerar medlemmarna vid tvister och deltar vid förhandlingar. Att utbilda andra inom sitt område kan behövas.

En forskare inom juridik analyserar hur rättsregler tillämpas och hur de kan ändras. Ofta är man specialiserad inom ett visst rättsområde, exempelvis civilrätt, familjerätt, förvaltningsrätt eller företagsrätt.

Juristens beslut kan ha stor betydelse för andra. Därför behöver man ha ett gott omdöme och vara noggrann. En jurist bör ha lätt för att uttrycka sig. Att ge råd till uppdragsgivaren ingår i juristens arbete. Det kan exempelvis gälla avtal eller tvister. Det kan också vara internt i organisationen.

Utbildning
Juristutbildning finns vid universitet och högskola. Den omfattar 4,5 år. På flera universitet finns påbyggnadsutbildningar för utbildade jurister.

Notarietjänstgöring
För att få arbeta som åklagare krävs notarietjänstgöring efter avslutad utbildning. Kravet för att få notarieanställning är juristexamen.