Svenska kyrkan Göteborgs stift

Jobba i kyrkan!
Jag?

Svenska kyrkan – Ett jobb nära livet!
Svenska kyrkan är en viktig plats där människor får uttrycka både glädje och sorg, en plats som vill uppmärksamma frågor om livet, fördjupning i kristen tro och ansvarstagande för människor och världen.

KYRKOMUSIKER
Drömmer du om att jobba med din största passion – musiken? Att vara kyrkomusiker är ett spännande yrke med stor musikalisk spännvidd. Det ger möjlighet att undervisa, arrangera konserter, arbeta med körer och instrumentalmusik. Du förvaltar ett rikt kulturarv tillsamman med modern, nyskapande musik. Orgeln är kyrkomusikerns främsta instrument, men det finns utrymme för en mångfald av musikaliska uttryck. Att spela på gudstjänster av alla de slag är själva rytmen i yrket. Dop, vigslar och begravningar går från dur till moll och innehåller olika musikstilar. Som körledare kan du arbeta med både barn och vuxna. Kyrkomusikern finns också med i församlingens konfirmandarbete – ungdomskultur och musik hör ihop!
svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

DIAKON
Vill du bidra till bättre möjligheter i kris eller utsatt livssituation? Vill du dela din tro och ditt sociala engagemang med andra? Diakonen har ansvar för att leda församlingens diakonala arbete. Diakoni handlar om att skapa mötesplatser och bygga relationer, samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället, påverka och förändra. Uppgifterna kan bestå av att leda och inspirera ideella, ansvara för uppsökande verksamhet bland människor i utsatta livssituationer. Diakonen är en viktig länk mellan kyrka och samhälle och har ofta ett stort kontaktnät. Att leda andakter och medverka i gudstjänster ingår i diakonens uppgifter.
svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

FÖRSAMLINGSPEDAGOG
Gillar du att tala livets mening och skoskav? Känns ungas situation viktig för dig? Barn och unga är en prioriterad grupp i Svenska kyrkan och församlingspedagogen har ett särskilt ansvar för mötet med dem. En viktig uppgift är att skapa välkomnande och trygga mötesplatser där det ges tillfällen att dela varandras vardag, att samtala om livet och den kristna tron, lyssna, lära och leka tillsammans. Församlingspedagogen arbetar ofta kreativt för att barn, unga och vuxna ska få möjlighet att växa i sin tro. Sång, teater, måleri, lek, gestaltning är ofta församlingspedagogens redskap uppdraget. Att leda det pedagogiska tänket kring att vi alla är olika och lär och upplever saker på olika sätt alltid en utmaning för församlingspedagogen.
svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

PRÄST
Vill du möta människor i olika livssituationer? Vill du vara med och skapa sammanhang där tron på Gud får ta plats? Prästen har ett speciellt uppdrag att göra Guds ord levande och relevant i den tid vi lever. Kunskap om bibeln, dess texter och berättelser står därför i fokus både under utbildningen och i arbetet. Prästen undervisar, samtalar, leder gudstjänster och andakter, ibland själv men oftast tillsammans med kollegor och andra i församlingen. Att döpa, konfirmera, viga och begrava hör till prästens unika uppgifter. Som präst behöver du vara intresserad av livets alla skeden från nyfödd till gammal, från liv till död och allt som ryms där mitt i mellan.
svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

UNG RESURS – ett volontär år i Svenska kyrkan
Vill du pröva att arbeta i en församling? Under tio månader får du möjlighet att ta del av kyrkans och en församlings liv och verksamhet. Du får arbetsuppgifter som varierar beroende på vilken församling du blir placerad i. Vanligt förekommande är verksamheter som riktar sig till barn och unga men även körer, verksamhet för äldre, vaktmästaruppgifter etc. Genom Ung resurs får du bostad och fickpeng, du får en handledare och utöver det dagliga arbetet i församling ingår 15 kursdagar på Helsjöns folkhögskola tillsammans med de andra volontärerna. Läs mer på ungresurs.nu.

UNG I DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN
Vill du resa och upptäcka kyrkans liv i andra länder? Ung i den världsvida kyrkan är ett utbytesprogram där unga människor mellan 18 och 30 år får möjlighet att under tre månader i ett annat land, se och vara del av kyrkan i ett globalt perspektiv.
Läs mer på www.svenskakyrkan.se/utbyte.

Svenska kyrkan – ett jobb hos oss gör skillnad!